• اشارهعدهی زیادی از شیعیان و پیروان امام عسکری علیه السلام با وی مصاحبت داشته و روایات بسیاری در علوم و مسائل مختلف از آن حضرت روایت کردهاند. آنچه در باب […]
  • عبادت امام حسن عسکری (ع) امام عسکری علیه السلام همانند پدران گرامی خود در توجه به عبادت خدا نمونه بود. آن حضرت به هنگام نماز از هر کاری دست می […]
  • امام حسن عسکری علیه السلام نامهای خطاب به علی بن حسین بابویه قمی نوشت. در این نامه آمده است: «به ریسمان الهی تمسک جستم. به نام خداوند بخشندهی مهربان. سپاس […]