اخلاق و فضائل

اخلاق وتحول آفرینی امام عسکری

حکومت ستمگر بنی عبّاس، امام عسکری علیه السلام را نزد شخصی به نام: علی بن نارمش که یکی از عناصر جنایتکار و از
دشمنان سرسخت آلابوطالب بود زندانی کرد. سران بنی عبّاس به او گفتند: ابومحمّد ابنالرّضاء را تا توان داری، آزار و اذیّت ده و
او را به قتل برسان. از زندان نمودن حضرت، چند روزی نگذشت، تا اینکه دیدند علیبن نارمش با آن همه دشمنی و عداوت، در
برابر امام سر به زیر افکنده و آن چنان جذبه و عظمت و خُلق و خوی حضرت عسکری در او تأثیر نهاده که به حضرت نگاه
نمیکند. وقتی امام عسکری علیه السلام از این زندان خلاص شد، علی بن نارمش آن چنان دچار تحوّل روحی و معنوی گردید که
دیدگاهش درباره حضرت، تغییر یافت و در گروه شایستگان زمان قرار گرفت. ۲ بار دیگر امام حسن عسکری علیه السلام را نزد
صالح بن وصیف زندانی کردند، او نیز شخصی پلید و بی رحم بود. گروهی از جنایت پیشگان بنی عبّاس نزد صالح بن وصیف
رفتند و درباره امام به گفت و گو پرداختند. زندانبان به آنان گفت: آخر من چه کار کنم؟ دو نفر از بدترین افراد را بر او گماشتم،
بعد از گذشت چند روز، باشگفتی دیدم آن دو به نماز، عبادت و روزه روی آوردهاند، به آنان گفتم: چه چیز اتفاق افتاده است؟
ما چه گوییم در پیرامون مردی که روزها روزه و شبها تا سحر نماز میخواند، کمتر سخن میگوید و به کارهای غیر » : گفتند
۳ «. ضروری نمیپردازد! ما هنگامی که به او مینگریستیم، بدنمان به لرزه میافتاد و توان استقامت در خود نمیدیدیم
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *