از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار شهادت امام حسن عسکری (ع) – ای سامـره‌ات قبلـۀ دل کعبۀ جان‌ها

ای سامـره‌ات قبلـۀ دل کعبۀ جان‌ها
ای سفرۀ احسان تو پیوسته جهان‌ها

ای عبد خداوند و خداونـدِ زمان‌ها
ای پایۀ قدر و شرفت فوق مکان‌ها

آگاه ز اسـرار عیان‌هـا و نهان‌هـا
کوتاه به مدح تو و وصف تو زبان‌ها

ای روی تو در بزم ازل شاهد و مشهود
وی آمده ساجد به خدا بر همه مسجود

هـم قبلـۀ حاجاتـی و هم حجت معبود
هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود

غیر از تو کـه باشد پدرِ مهدی موعود
مهدی که بهـار آرد در فصلِ خزان‌ها

ای جان جهان ای همه جان‌ها به فدایت
ای نـام نکویت حسن ای حسنِ خدایت

خورشیـد پنـاه آرد در ظـلِّ لـوایت
امضـای عبـادات همـه مهـر ولایـت

بالاتـر از آنـی کـه بگوینـد ثنایت
بر اوج جلالت نرسـد وهـم و گمـان‌ها

در وصـف تـو اشیـاء زبانند زبانند
جز مدح تو را خلق نخوانند نخوانند

گل‌های جنان بی‌تـو خزانند خزانند
بـا آنکـه مقـام تـو نـدانند ندانند

پیوستـه رواننـد رواننـد رواننـد
تـا دور مـزار تـو بگردنـد روان‌ها

بـوی خـوش جنـت ز غبـار قدم توست
عیسای مسیح آنچه که دارد ز دم توست

حاتم که کریـم اسـت، گدای درم توست
تو دست خدا هستی و هستی کرم توست

تنهـا نـه فقـط سامـرۀ دل حـرم توست
هـر جـا نگرم از تو عیان است نشان‌ها

تـو درِّ گـرانمایـۀ دَه بحـر کمالی
تـو مهـر فـروزانِ سمـاواتِ جـلالی

تـو عبـد، ولـی عبـد خداونـد جمـالی
احمد رخ و حیدر ید و صدیقه خصالی

دوم حسـن از حسـن خـدای متعـالی
ای شاهد حسن ازلت چشم زمان‌هـا

ای خلق سماوات و زمین خاک در تو
ای چـار علـی آمـده جد و پدر تو

ای منتقـم آل محمّـد پسـر تـو
پیوستـه سـلام از طـرف دادگـر تو

بـر مهـدی و بـر نرجس نیکو سیر تو
مهدی که بوَد در کف او خط امان‌هـا

غلامرضا سازگار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *