اخلاق و فضائل

امام عسکری و تصوف

مقدمه
سیّد جعفر ربّانی از جمله جریانهای فاسدی که امام عسکری علیه السلام به شدّت از آن بیزاری جسته و مردم را از گرویدن به آن
توانست تحت پوشش اسلام، « ابوالقاسم کوفی بهشمیّه » است. این فرقه از آغاز پیدایش توسّط « صوفیه » بر حذر میداشت، گروه
عدّهای از مسلمانانِ سادهلوح را بفریبد. محمّد بن عبدالجبّار از امام عسکری علیه السلام نقل کرده که حضرتش فرمود: از امام
او فردی بسیار فاسد العقیده بود و مسلکی به » : سؤال شد، امام صادق علیه السلام فرمود « ابوهاشم کوفی » صادق علیه السلام در مورد
۱ آری، بدعت، خودنمایی، چلّه نشینی، تعطیل کردن «. نام تصوّف اختراع کرد و آن را مرکزی برای اعتقادات پلید خود قرار داد
احکام دین، انزوا و … از مظاهر تصوّف است و ائمه علیهم السلام با آن مقابله نمودهاند. و موجب تأسّف آنکه این روشهای غلط
گاهی تحت عناوینی همچون: تشیّع، ابراز علاقه به اهل بیت علیهم السلام و یا تهذیب نفس انجام میگیرد! امام حسن عسکری علیه
زمانی بر مردم فرا میرسد که چهرههایشان خندان، » : السلام خطاب به صحابی گرانقدرش، ابوهاشم داود بن قاسم جعفری فرمود
ولی دلهایی تاریک دارند. از دیدگاه آنان، سنّت یعنی بدعت و بدعت یعنی سُنّت. مؤمن را به دیده حقارت مینگرند و فاسق را
ارج مینهند. فرمانروایان آنان افرادی نادان و ستم پیشهاند و دانشمندان ایشان دریوزه دربار ستمگرانند. ثروتمندان آنها حقّ
تهیدستان را به یغما میبرند و کوچکترها بر بزرگان خود پیشی میگیرند. انسانهای نادان از دیدگاه ایشان فردی آگاه و اشخاص
حیلهگر را مهذّب میدانند. میان فرد با اخلاص و انسان مُردّد تمییز نمیدهند. آنان گوسفندان را از گرگها باز نمیشناسند. عالمان
و اندیشمندان آنها بدترین آفریدههای الهی در روی زمیناند؛ چرا که به فلسفه و تصوّف تمایل نشان میدهند. به خدا سوگند! آنها
از عقیده [و فطرت] خود برگشته و از راه حق منحرف شدهاند. در علاقه و محبّت به مخالفان ما زیادهروی میکنند و شیعیان و
دوستداران ما را به گمراهی میکشانند. اگر به جاه و مقامی دست یابند، از گرفتن رشوه سیر نمیشوند و اگر به ذلّت گرفتار
گردند، ریاکارانه خدا را پرستش میکنند. آگاه باشید که آنان راه (سعادت و حقیقت) را بر مؤمنان میبندند و مُبلّغان آئین
سپس امام عسکری «. کافرانند. کسانی که با آنها زندگی میکنند، باید از آنان بر حذر بوده و دین و ایمان خویش را حفظ کنند
ای ابوهاشم! این مطالب را پدرم از پدران بزرگوارش، از جعفر بن محمّد علیهم السلام برایم نقل نمود. این » : علیه السلام فرمود
۲ نفوذ افکار انحرافی و از جمله تصوّف در میان شیعیان، خطری بوده «. سخنان از اسرار ما است، آنها را جز برای اهلش بازگو مکن
است که بزرگان از یاران ائمه علیهم السلام بدان اهتمام میورزیده و گزارش آن را به امامان معصوم علیهم السلام منتقل
مینمودهاند. احمد بن محمد بن عیسی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام در نامهای به حضرت چنین گزارش میدهد:
گروهی یافت شدهاند که برای مردم سخنرانی میکنند و احادیثی میخوانند و آنها را به شما و پدران شما نسبت میدهند. در میان »
آنهاست احادیثی که قلوب ما آنها را نمیپذیرد ولی امکان ردّ این روایات وجود ندارد، چرا که آنها را از پدران شما نقل
از عقاید ایشان است که » : وی در ادامه مینویسد «. مینمایند. ایشان دو نفرند؛ یکی، علیبن حَسکۀ و دیگری، قاسم یقطینی
۳ مردی است که مردم را از فحشاء بازمیدارد نه « انّ الصّلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر » : میگویند: مراد از سخن خدا که میفرماید
آنکه مقصود، رکوع و سجود باشد. و مقصود از زکات نیز همان مرد است نه دراهم و اخراج مال. و بر همین منوال، اوامر و نواهی
امام عسکری علیه السلام در پاسخ «. خداوند را تأویل میکنند. بر ما منّت بگذارید و راه حق و سلامت از انحرافات را بیان نمایید
ابن حَسکه دروغ میگوید و برای شما همین کافی است که ما او را در زمره دوستان خود نمیشناسیم. خدا، او را لعنت » : نوشت
کند. به خدا قسم! که پروردگار، محمّد صلیالله علیهو آلهوسلم و پیامبران قبل از او را نفرستاد مگر برای دین خالص و نماز و زکات
و روزه و حج و ولایت. و پیامبر گرامی اسلام صلیالله علیهو آلهوسلم مردم را دعوت نکرد مگر به سوی خدای وحده لاشریک له و
ما اوصیا از فرزندان پیامبر نیز بنده خدا هستیم و به او شرک نمیورزیم. اگر اطاعتش کنیم، بر ما رحم خواهد کرد و اگر
نافرمانیاش کنیم، ما را عذاب خواهد نمود. ما بر خدا حجّت نداریم بلکه حجّت از اوست بر ما و بر همه خلقش. من این سخنان را
نفی نموده، از این اشخاص بیزاری میجویم؛ شما نیز آنها را رها کنید. خداوند، لعنتشان کند. و آنان را در تنگنا قرار دهید و چنانچه
۴ «. آنها را در مکان خلوت یافتید، سرشان بر سنگ بکوبید
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *