اخلاق و فضائل

جود و سخاوت امام عسکری

یکی از صفاتی که در سیرهی همهی انبیا و اوصیا ذکر شده است، بخشش و کرامت آنها است و در این مقوله اخبار بسیار وارد شده است. امام به وکلای خویش سفارش مستضعفان و مستمندان را میکردند و از آنها پیمان میگرفتند که این اموال را در راه خیر و صلاح جامعه و حل اختلافات مسلمانان و برای رفع نیاز حاجتمندان به مصرف برسانند. محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیهالسلام نقل میکند: دستانمان خالی و روزگارمان سخت شده بود. پدرم پیشنهاد کرد که او را نزد امام عسکری علیهالسلام ببرم. از او پرسیدم: آیا حضرتش را میشناسی؟ گفت: او را نمیشناسم و هیچ وقت او را ندیدهام. ما برای دیدار حضرت به راه افتادیم. در بین راه پدرم گفت: چه قدر خوب است که امام به ما [ صفحه ۶۳] پانصد درهم بدهد. دویست درهم برای البسه و دویست درهم برای آرد و یکصد درهم برای دیگر هزینهها. من با خود گفتم: ای کاش سیصد درهم به من نیز بدهد تا به امورات خویش بپردازم. هنگامی که به بیت حضرت رسیدیم، غلام حضرت بیرون آمد و گفت: علی بن ابراهیم و فرزندش داخل شوند. هنگامی که وارد شدیم و بر ایشان سلام کردیم، حضرت به پدرم فرمودند: یا علی، چرا تاکنون نزد ما نیامدهای؟ پدرم پاسخ داد: سرور من، از اینکه با وضعیت تنگدستی به نزد شما بیایم خجالت میکشیدم. مدتی در منزل حضرت ماندیم و سپس خارج شدیم. خادم حضرت به دنبال ما آمد و به پدرم کیسهای پول داد به میزان پانصد درهم و شرح هزینه را به همان صورتی بیان کرد که پدرم میخواست. آنگاه کیسهای دیگر به مبلغ سیصد درهم به من داد و آنچه مورد نظرم بود، برایم بیان کرد. خادم حضرت به محمد گفت: به سوی «جبل» مسافرت نکن بلکه به سورا جایی که کنار بغداد و به خود بغداد هم گفته میشود [۹۰] برو، و محمد هم بدان جا رفت و بعدها از توانگران شیعه شد [۹۱] . تذکر نکتهای در این مقام بایسته است و آن این است که اگر کسی یک بار یا چند بار به کرداری دست بزند متصف به آن صفت نمیشود. بلکه اتصاف به یک صفت هنگامی تحقق میپذیرد که انسان ملکهی آن وصف را در خویش ایجاد کند و همواره به آن عمل دست بیازد. اینکه ما به ذکر یک یا دو نمونه میپردازیم از این بابت است که برخی از امور در زندگی ائمهی معصومین به اندازهای آشکار و مبرهن است که نیازی به تفصیل دربارهی آن نیست و اگر چنین نبود میتوانستیم دهها مورد در این وصف امام علیهالسلام بنگاریم.
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *