امامت و رهبری، حاکمان زمان

دوران امام عسکری

بحث از دورانی که امام حسن عسکری – علیهالسلام – در آن میزیستند بحثی حاشیهای و برای پر حجم کردن کتاب یا آرایش آن نیست بلکه ضرورتی است که روش پژوهش علمی معاصر بر آن تاکید میورزد. شخص مورد نظر پژوهشگر در جامعهای که زندگی میکند بر آن اثر میگذارد و از آن رنگ میپذیرد، هر حادثهای در جامعه به گونهای در موضعگیری او موثر است و بالاخره کیفیت زندگی او را تعیین میکند. همانگونه که جامعه شناسان گفتهاند انسان در حال داد و ستد و تعامل [۴۲۳] دائمی با جامعهی خود است، لذا برای شناخت کامل شخص باید جامعهی او را شناخت و این از مطالب مسلم بررسیهای علمی و پژوهشگرانه است. در همین راستا به گونهای موضوعی، جوانب مختلف زندگی عمومی و سیمای روزگاری را که امام در آن میزیستند تصویر میکنیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *