سیره عملی و رفتاری

سیره امام عسکری – هدایت با رفتار و کردار

صفحه ۱۷۷ از ۳۰۲
کونوا » کارآمدترین ابزار تاثیر در هدایت، رفتار و کردار هدایتگران است. این سخن از امام صادق علیه السلام را به یاد آوریم که
و هر چه ایمان و عمل قویتر شود، تاثیر پذیری مخاطبان «. دعاه للناس بغیر السنتکم؛ ( ۶) مردم را با غیر زبان خود دعوت کنید
فزونتر خواهد گشت و هر چه از میزان هماهنگی بین عمل هدایتگران و سخنان آنان کاسته شود، تاثیرپذیری مخاطبان نیز کاهش
ان الوعظ الذی لایمجه سمع ولایعدله نفع ما سکت عنه لسان القول ونطق به لسان » : مییابد؛ لذا امام علی علیه السلام میفرمود
الفعل؛ ( ۷) اندرزی که هیچ گوشی آن را ناخوش ندارد و هیچ سودی با آن برابری نکند، اندرزی است که زبان گفتار در مورد آن
درخشندهترین جلوه هدایت در سیره امام حسن عسکری علیه السلام نیز مربوط به همین نوع «. ساکت و زبان رفتار به آن گویا باشد
هدایت است. شیخ مفید به نقل از محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر مینویسد: زمانی که ابومحمد صلی الله علیه و
آله زندانی بود، عباسیان نزد صالح بن وصیف آمدند و گفتند بر او سخت بگیر! صالح گفت: چگونه چنین کنم! من دو نفر از
بدترین انسانها را که میشناختم، مامور او کردم، ولی آن دو حالا به عبادت و روزه روی آوردهاند و در حدی عالی به آن پایبندند.
صالح دستور داد آن دو را حاضر کنند و آن گاه پرسید: وای بر شما! چرا با این مرد چنین مهربانانه رفتار میکنید؟! گفتند: درباره
مردی که روزها را روزه میگیرد و تمام شب را به عبادت میگذراند! او ساکت است و عبادت میکند و هر لحظه به او مینگریم،
لرزه به انداممان میافتد. عباسیان وقتی این سخنان را شنیدند، ناامید شدند و بازگشتند. ( ۸) باشکوهترین جلوه هدایت از طریق رفتار
ابومحمد علیه السلام نزد علی بن نارمش که از کینهتوزترین مردم » : عملی را به نقل از شیخ کلینی رحمه الله بشنویم که میگوید
نسبت به خاندان ابوطالب بود، زندانی شد. به او گفتند: با او [امام] سخت گیر باش! امام تنها یک روز نزد او بود که علی بن نارمش
تسلیم حضرت شد و چون تحت تاثیر امام بود، به چهره حضرت نمینگریست. وی در حالی از نزد امام بیرون رفت که با
(۹) «. بصیرتترین مردم بود و بیش از دیگران به عظمت و فضائل امام پی برده بود
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *