فرزندان و نوادگان

مخفی ماندن تولد فرزند امام عسکری

عباسی که با شهادت امام عسکری – علیه السلام – به خیال خام خویش، به مقصد و مراد خود رسیده بود، تصور میکرد « معتمد »
دیگر خطری سر راه حکومت خودکامه وی وجود ندارد، ولی برای اطمینان خاطر خود دست به اعمال دیگری زد که نشانه جاهطلبی
و عمق نگرانی او از ناحیه فرزند امام بود. او به عدهای مأموریت داد که وارد منزل امام شوند و اثاثیه حضرت را کاملًا بازرسی کرده
آنها را مهر و موم نمایند. از طرف دیگر، چون شنیده بود که از حضرت عسکری – علیه السلام – فرزندی باقی مانده، در صدد یافتن
او بر آمد و دستو داد عدهای از قابلهها، زنان و کنیزان آن حضرت را معاینه نمایند و اگر آثار حملی در آنان مشاهده شد، گزارش
کنند. نقل شده است که یکی از قابلهها به کنیزی ظنین شد و از طرف خلیفه دستور داده شد که آن کنیز را در محلیل تحت نظر قرار
یکی از درباریان، و پیشکار مخصوص خلیفه) همراه عدهای از زنان مراقب حال او باشند تا صدق و کذب گزارش ) « نحریر » بدهند و
( معلو گردد. ( ۹۹ ) مدّت دو سال آن کنیز تحت نظر بود ولی سر انجام اثری از حمل ظاهر نشد و کذب گزارش روشن گشت! ( ۱۰۰
در این هنگام معتمد برای آنکه وانمود کند که از امام عسکری – علیه السلام – فرزندی باقی نمانده، و شیعیان از وجود امام بعدی
نومید گردند، دستور داد میراث آن حضرت میان مادر و برادرش جعفر تقسیم شود ( ۱۰۱ )، ولی شیعیان همچنان عقیده داشتند که از
امام فرزندی باقی مانده است که امامت را به عهده دارد ( ۱۰۲ )، زیرا تعدادی از آنان فرزند خردسال امام را قبلًا دیده بودند (چنانکه
نمونه آن را قبلًا گفتیم). در هر حال فشار و اختناق و انواع محدودیتها در مورد خاندان امام برای یافتن امام دوازدهم همچنان ادامه
صاحب » و آشوب و فتنه « عبد الله بن یحیی بن خاقان » و مرگ ناگهانی ،« خراسان » در « یعقوب بن لیث صفاری » داشت تا آنکه قیام
پیش آمد و دربار عباسی تمام نیروی خود را برای مقابله با این حرکتها بسیج کرد و دیگر مجال تعرّض و « بصره » در « الزنج
(۱۰۴) ( سختگیری در مورد خاندان امام باقی نماند! ( ۱۰۳
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *