حوادث، وقایع، هجرت

مراقبت خانه امام عسکری پس از شهادت

در کتابهای تاریخی آمده است که نخستین اقدام پس از شهادت حضرت از ناحیهی خلیفهی وقت، مراقبت شدید خانهاش بود تا از وضعیت فرزندش آگاه کردند. احمد بن عبیدالله از قول پدر خویش میگوید: خلیفه پس از وفات حضرت عدهای را برای تفتیش و بازرسی به خانهی امام فرستاد و آنها دقیقا به بازرسی و تفتیش اتاقها پرداخته، هر چه در آنجا یافتند مهر کرده و به جستوجوی حضرت حجت علیهالسلام پرداختند و از او اطلاعی پیدا نکردند. آنگاه زنان ماهری را به منزل حضرت فرستادند تا همهی کنیزان را مورد آزمایش قرار دهند و اگر هر کدام از آنها حامله بود به دستگاه اطلاع دهند. در این میان برخی گزارش دادند که یک کنیز آثار حمل دارد. آن کنیز را در حجرهای جای داده، عزیز خادم و یارانش و چند زن را جهت آن کنیز ماموریت دادند تا مراقب او باشند و پس از دو سال فهمیدند که آن زن حامله نیست [۴۴۴] . از این خبر به دست میآید که آگاهی یافتن از حضرت حجت چه قدر برای دستگاه [ صفحه ۲۷۰] مهم بوده است که پس از شهادت ابنالرضا و پیش از انجام هر امر به مراقبت از خانهی حضرت اقدام کرده است تا خبری از او پیدا کند و هنگامی که مایوس میشود همهی کنیزان را بازرسی میکند تا آثار حمل را در آنها مشخص کند. پس با چنین وضعیت اسفباری چگونه حضور امام علیهالسلام در میان مردم ممکن باشد و بدین جهت است که در زمان حیات پدر نیز جز افراد موثق کسی حضرت را ملاقات نکرده است.
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *