معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – هدیه به علی بن ابراهیم

کلینی از علی بن محمد از محمد بن ابراهیم (معروف به ابن کردی) از محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که: «گفت: ما تنگدست شدیم، پدرم به من گفت: بیا و نزد این مرد – یعنی ابومحمد – برویم؛ زیرا از بذل و بخشش آن حضرت زیاد تعریف کردهاند. به پدرم گفتم: او را میشناسی؟ گفت: نه او را میشناسم و نه هرگز او را دیدهام. وی میگوید: آهنگ دیدار حضرت نمودیم. پدرم در راه به من میگفت: نیاز مبرمی به پانصد درهم داریم. اگر حضرت دستور دهد این مبلغ را به ما بدهند، دویست درهم برای پوشاک، و دویست درهم برای ادای قرض، و صد درهم برای هزینهی زندگی کافی است. [ صفحه ۱۴۰] با خود گفتم: ای کاش امام دستور میداد به من هم سیصد درهم بدهند. صد درهم برای خرید یک الاغ و صد درهم هزینهی خرجی و صد درهم هزینهی پوشاک کنم و آنگاه به منطقهی جبل باز گردم. وی میگوید: وقتی به در منزل حضرت رسیدیم، خادم او نزد ما آمد و گفت: علی بن ابراهیم و فرزندش محمد، وارد شوند. خدمت آن بزرگوار شرفیاب شدیم و سلام کردیم. وی به پدرم فرمود: ای علی، چه باعث شد که تا این زمان نزد ما نیامدهای؟ پدرم عرض کرد: سرورم، برای این کار شرم داشتم خدمت شما برسم و هنگامی که از نزد آن حضرت بیرون رفتیم، خادم حضرت نزدمان آمد و به پدرم کیسهای داد و گفت: این مبلغ پانصد درهم، دویست درهم برای پوشاک، دویست درهم برای پرداخت قرض و یکصد درهم برای خرجی شما. به من نیز کیسهای داد و گفت: این مبلغ سیصد درهم است، که صد درهم آن را الاغی بخر و صد درهم برای پوشاک و لباس و صد درهم را برای خرجی مقرر دار و از رفتن به منطقهی جبل منصرف و روانهی «سوراء» شو [۲۰۱] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *