معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام عسکری – رام شدن اسب چموش

مرحوم شیخ طوسی، کلینی و بعضی دیگر از بزرگان، به نقل از شخصی به نام ابومحمّد هارون تلعکبری حکایت کنند: روزی در
شهر سامراء جلوی مغازه ابوعلیّ، محمّد بن همام نشسته و مشغول صحبت بودیم، پیرمردی عبور کرد، صاحب مغازه به من گفت: آیا
او را شناختی؟ گفتم: خیر، او را نمیشناسم. گفت: او معروف به شاکری است، که خدمتکار حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکری
علیه السلام میباشد، دوست داری تا داستانی از آن حضرت را برایت بازگو کند؟ گفتم: بلی. پس آن شخص را صدا کرد، وقتی
آمد به او گفت: سرگذشت و خاطره ای از حضرت ابومحمّد علیه السلام برای ما تعریف کن. شاکری گفت: در بین سادات علوی و
بنی هاشم شخصی بزرگوارتر و نیکوکارتر به مثل آن حضرت ندیدم؛ در هفته، روزهای دوشنبه و پنج شنبه به دارالخلافه متوکّل
عبّاسی احضار میگردید. و معمولًا در همین روزها، مردم بسیاری از شهرهای مختلف جهت دیدار خلیفه عبّاسی میآمدند و خیابان
و کوچه های اطراف در اثر إزدحام جمعیّت و سر و صدای اسبان و قاطرها و دیگر حیوانات، جائی برای آسایش و رفت و آمد نبود.
وقتی حضرت ابومحمّد، امام حسن عسکری علیه السلام نزدیک جمعیّت انبوه میرسید، تمام سر و صداها خاموش و نیز حیوانات
ساکت و آرام میشدند و بی اختیار برای حضرت راه میگشودند و امام علیه السلام به راحتی عبور مینمود. روزی پس از آن که
حضرت از قصر خلیفه عبّاسی بیرون آمد، به اتّفاق یک دیگر، به سمت محلّ فروش حیوانات رفتیم، در آن جا داد و فریاد مردم
بسیار بود، همین که نزدیک آن محلّ رسیدیم، همه افراد ساکت و نیز حیوانات هم آرام شدند. سپس امام علیه السلام کنار یکی از
دلاّلان نشست و درخواست خرید اسب یا استری را نمود، به دنباله تقاضای حضرت، یک اسب چموشی را آوردند که کسی جرأت
نزدیک شدن به آن اسب را نداشت. امام علیه السلام آن را به قیمت مناسبی خریداری نمود و به من فرمود: ای شاکری! این اسب را
زین کن تا سوار شویم. و من طبق دستور حضرت، نزدیک رفتم و افسارش را گرفتم، با اشاره حضرت، آن اسب چموش بسیار آرام
و رام گردید و به راحتی و بدون هیچ مشکلی آن را زین کردم. دلاّل چون چنین دید، از معامله پشیمان شد و جلو آمد و گفت: این
اسب فروشی نیست. حضرت موافقت نمود و فرمود: مانعی ندارد؛ و سپس آن اسب را تحویل صاحبش داد. هنگامی که برگشتیم و
مقداری راه آمدیم، متوجّه شدیم که دلاّل دنبال ما میآید و چون به ما رسید گفت: صاحب اسب پشیمان شده است و اسب را به
شما میفروشد. حضرت دو مرتبه به محلّ بازگشت و آن را خرید و من – در حالتی که هیچکس جرأت نزدیک و سوار شدن بر آن
اسب را نداشت – آن را زین کردم؛ و بعد از آن، حضرت جلو آمد و دستی بر سر و گردن اسب کشید و گوش راستش را گرفت و
چیزی در گوشش گفت و سپس سخنی هم در گوش چپ آن گفت و حیوان بسیار آرام گردید که به راحتی تسلیم آن حضرت
( شد و همه از مشاهده چنین صحنه ای در تعجّب و حیرت قرار گرفتند. ( ۱۳
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *