سیره عملی و رفتاری

موضع امام عسکری از نظر حرکت و جنبش علمی و آموزش عقیدتی

موضع امام (ع) از نظر حرکت و جنبش علمی و آموزش عقیدتی مواضع علمی او (ع) در پاسخهای قاطع و استوار در مورد شبههها
وافکار کفرآمیز و بیان کردن حق، با روش مناظره و گفتگوهای موضوعی و مناقشههاو بحثهای علمی، و همزمان با آن فعالیتها،
کوششهای دیگر از قبیل صادر کردنبیانیههای علمی و تالیف کتاب و مانندهای آن را بر عهده داشت. با این مجاهدتها، از طرفی
امت مؤمن را به شخصیت مکتبی و فکری خودمجهز میکرد، و از طرف دیگر پایداری و ایستادگیشان را در برابر جریانهایفکری
که علیه مکتب، خطری را تشکیل میداد، تضمین میفرمود، و آنرا در نطفهخفه مینمود.امام (ع) با دانش گستردهای که درباره
محیط داشت توانا بودکه آغاز آن مسایل را احساس کند و اهمیت و اثر آن را بسنجد سپس برایاز بین بردن آن، برنامه ریزی
نماید. از اینرو، موضع امام عسگری (ع) هنگام اقامت در مدینه با اهمیت دادناو به تهیه برنامه شکل پیدا کرد.کندی (ابو یوسف
یعقوب بن اسحاق) فیلسوفعراقی در زمان امام (ع)، پیرامون متناقضات قرآن، کتابی تدوین کرد.امام بوسیله بعضی از منسوبان به
( حوزه علمی او، با او تماس گرفت و کوشش او رابا شکست روبرو کرد و کندی را قانع فرمود که در اشتباه بوده است. ( ۵
( کندیتوبه کرد و اوراق خود را سوزانید ( ۶) برای ابو هاشمجعفری ایراد فرمود و ( ۷) بیاناتی ارزشمند در باب تفسیر قرآن دارد. ( ۸
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *