سیره عملی و رفتاری

موضع گیری امام عسکری در برابر طاغوتها

امام حسن (ع) در مدّت شش سال امامت خود؛ یعنی از سال ۲۵۴ تا ۲۶۰ ه.ق، با سه طاغوت رو به رو بود که عبارتند از: ۱ معتزّ
عبّاسی؛ ۲ مهتدی؛ ۳ معتمد (سیزدهمین، چهاردهمین و پانزدهمین خلیفه عباسی)، در این مدّت به سبب پاسداری از اساس تشیّع و
ارکان اسلام، از گزند آن یاغیان خودکامه، همواره با آنها درگیر بود، از این رو، آن حضرت و یارانش همیشه در زندانهای
مختلف تحت شکنجههای طاقتسوز قرار داشتند، و در خطر و خفقان بسیار شدید بودند، به طوری که در مورد امام حسن عسکری
لا یَزالُ یَنْتَقِلُ مِنْ سِجْنٍ إلی سِجْنٍ؛ همواره از زندانی به زندان دیگر، منتقل » : (ع) نیز همچون جدّش امام کاظم (ع) گفته میشد
اُخْرُجْ اَبا مُحَمَّدٍ اِلَی الْکُوفَۀِ ثُمَّ اضْرِبْ عُنُقَهُ فِی الطّریق؛ » : معتزّ عباسی رسما به مأمور جلّادش سعید حاجب، چنین فرمان داد . « میشد
۱۰ امام حسن (ع) در عصر . « ابومحمد (حسن عسکری) را به سوی کوفه بیرون ببر و در مسیر راه (در جای خلوت) گردنش را بزن
۲۷۹ ه ق) مدتی در زندان صالح بن وصیف بود، زمانی در زندان علی بن نارمش و زمانی دیگر در خلافت معتمد عباسی ( ۲۵۶
زندان نحریر به سر میبرد، حتی در زندان جاسوسی را بر او گماشته بودند، تا گفتار و رفتار آن حضرت را گزارش دهد. ابوهاشم
جعفری، یکی از یاران آن حضرت میگوید: با چند نفر در زندان بودم، ناگاه امام حسن (ع) را وارد زندان کردند، در این هنگام
بود، زندانی شده بود و ادّعا میکرد که از علویان است، امام حسن (ع) در غیاب او، به « جمحی » شخص بیگانهای که از گروه
این مرد جمحی از شما نیست، از او برحذر باشید، آنچه را گفتهاید در نامهای نوشته و آن را در » : یارانش که در زندان بودند، فرمود
یکی از حاضران لباسهای او را جستجو کرد، همان نامه را یافت که . « میان لباسهایش پنهان کرده است تا آن را به خلیفه برساند
مطالب خطرناکی در مورد زندانیان در آن نوشته شده بود. ۱۱ راز آن همه فشارها، و آن همه زندانی شدنها و سرانجام مسموم شدن
و شهادت امام (ع) چیزی جز این نبود که آن حضرت در حراست و حفظ اسلام از دستبرد تحریفها و گزند طاغوتها، تا آخرین
توان خود میکوشید، و سرانجام جانش را در این راه فدای اسلام کرد. او برای حفظ این آرمان مقدّس، همواره با شیعیان تماس
داشت، و در همه جا نمایندگانش حضور داشتند، و نامههای آن حضرت همواره به آنها میرسید. ارتباط شیعیان با نمایندگان
مخفی او برقرار بود. از سوی دیگر مطابق روایات بسیار، همه مسلمانان میدانستند که حضرت قائم (عج) درهم کوبنده کاخ
طاغوتها، و احیاگر آیین ناب اسلام، از نسل آن حضرت است. از این رو، نسبت به او احساس خطر بیشتری میکردند. محدّث
سه نفر از خلفای عبّاسی تصمیم بر کشتن امام حسن (ع) گرفتند، زیرا به آنها خبر رسیده بود که » : قمی در این باره مینویسد
۱۲ آری امامان (ع) این چنین برای حفظ کیان دین، پافشاری نموده و رنجها و . « حضرت مهدی (عج) از صلب او ظاهر میشود
مرارتها را تحمّل میکردند، ما نیز به پیروی از آنها باید در این راستا کوشا و جدّی باشیم، و هرگونه بیتفاوتی را از خود دور
سازیم.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *