احادیث و سخنان

نامه امام عسکری به گروهی از شیعیان

بسم الله الرحمن الرحیم خداوند در این دنیا زهد و توفیق کردارهای پسندیده عطا کند و قدرتی دهد تا از او اطاعت کرده، از گناهان دوری کنید و شما را از گمراهی بازداشته و بینیازتان گرداند و برای ما و دوستانمان نیکی دنیا و آخرت را فراهم سازد. اما بعد، از اختلاف و دوگانگی و چیرگی شیطان بر دلها که منجر به پراکندگی و الحاد در دین و از تلاش در جهت نابود کردن آنچه پدران صالح شما برای اثبات دین خدا و اثبات حق اوصیایش انجام دادند، باخبر شدم. ابلیس شما را از حق بازداشت و راهی وادی ضلالت کرد تا جایی که اکثر شما از حق برگشتید؛ گویا نه کلام خدا را خواندهاید و نه از امر به معروف و نهی از منکر باخبر هستید. به جانم سوگند میخورم اگر همین گونه بیخردان شما بر یاوههای خود ساختهی خویش تکیه کنند و سخنان بیهوده و باطل را رایج سازند عذاب الهی بر آنها فرود خواهد آمد. و اگر شما آنها را با دل و زبان و دست و نیت بازندارید در گناهانشان و دروغ بستن بر خدا و پیامبر و اولوالامر شریک هستید و اگر کار چنین پیش برود زیدیه، مغیره و کیسانیه و دیگر فرق منحرف که نام دین بر خود میگذارند در ادعای خویش از شما صادقترند؛ بلکه شما از آنها بدتر و پرخطرتر هستید. باطل در میانتان پاگرفته و بر صفحهی حق نمایان هستید. اکثر آنها بر اثر فرمان خدا شتافتهاند، جز گروهی که اگر اراده کنم نام میبرم، شیطان بر آنها چیره شده و از یاد خدا غافلشان کرده است. هر کس یاد خدا را فراموش کند خداوند از او بیزاری جسته، به جهنم دچارش خواهد کرد [۲۴۷] . نکتههای سه نامهی فوق ۱- در نامهی نخست امام منکران امامت خویش را به دو دسته تقسیم میکند و شخص سائل را به حقیقت امر راهنمایی میکند که شماری از منکران امامتش جاهلان قاصر [ صفحه ۱۶۴] هستند که به علت نداشتن بینش و آگاهی کافی پیرو نظر دیگران هستند و با جهل و ناآگاهی، پذیرفتن حق برای آنها دشوار است. دستهای دیگر از منکران امامتش را معاندان تشکیل میدادند که با علم و آگاهی کامل از امامت حضرت دست به انکار امامت میزدند که این خود به جهت انگیزههای سیاسی و مادی بوده است. ۲- امام علیهالسلام از تشکیک در امر امامت رنج میبرد و بیان میکند که با وضوح این امر، شیعیان نباید دچار وسوسهی خناسان روزگار شوند. ۳- از بیانات حضرت در نامهاش به گروهی از شیعیان، چنین بهرهگیری میکنیم که ریشه و منشا همهی این انحرافات انگیزههای نفسانی و پیروی از شیطان درون و برون است و امام راه مبارزه با این انحرافات را احیای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه میداند و میفرماید: اگر چنین نکنید با آنها در گناهشان شریک هستید؛ بلکه از گروههای منحرف بدترید. چرا که بسیاری از منحرفان جاهلان قاصر هستند که دشمنان از جهل آنها سود میبرند اما شما با علم و آگاهی به باورداشتهای دینی دست از تبلیغ و ترویج دین و ارشاد و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر برمیدارید و آشکار است که خطر شما از آن دسته بیشتر است.
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *