امامت و رهبری، حاکمان زمان

نص بر امامت امام عسکری

برای راهنمایی مردم به امام و پیشوای آیندهشان امام هادی – علیهالسلام – طی احادیث متعددی فرزند خود را به آنان معرفی میکردند و با تصریح، ایشان را جانشین خود مینامیدند. در اینجا پارهای از روایات را میآوریم: ۱- یحیی بن یسار عنبری میگوید: «امام هادی – علیهالسلام – چهار ماه قبل از وفات خود، فرزندشان امام حسن عسکری را امام و جانشین پس از خود معرفی کرد و من و گروهی از شیعیان را بر این مطلب گواه گرفت» [۵۹] . ۲- علی بن عمر نوفلی میگوید: «همراه با امام هادی – علیهالسلام – در حیاط خانهشان بودم که فرزندشان محمد – ابوجعفر- بر ما گذشت عرض کردم: فدایت گردم! این امام ما پس از شما خواهد بود؟ فرمود: صاحبکم بعدی الحسن [۶۰] ؛ امام شما پس از من حسن خواهد بود». ۳- شاهویه بن عبدالله جلاب چنین روایت میکند: «امام هادی – علیهالسلام – نامهای بدین مضمون به من نوشت: خواستار آن بودی که جانشین پس از ابوجعفر – محمد بن علی الهادی علیهالسلام – را بشناسی و نگران این [ صفحه ۵۱] مطلب بودی. اندوهگین مباش که خداوند متعال، قومی را پس از هدایت رها نخواهد کرد مگر آنکه آنچه را باید از آن پرهیز کنند برایشان بیان کند [۶۱] و امام تو پس از من، فرزندم ابومحمد – حسن عسکری – است. آنچه بدان نیازمندید نزد اوست و خداوند هر که را بخواهد پیش میاندازد و هر که را بخواهد باز پس نگه میدارد که: آیهای را نسخ نمیکنیم یا نمیزداییم مگر آنکه بهتر از آن یا مانند آن را ایجاد کنیم [۶۲] آنچه را که مورد احتیاج خرد بیدار و ضمیر روشن بود و عقل را قانع میساخت بیان کردم» [۶۳] . ۴- داوود بن قاسم میگوید: شنیدم امام هادی – علیهالسلام – میفرمود: جانشین من «حسن» است پس چگونه خواهد بود حال شما نسبت به جانشین پس از آن جانشین؟ گفتم: چرا، خدایم قربانت گرداند؟ «فقال: انکم لا ترون شخصه، و لا یحل لکم ذکره باسمه فقلت: فکیف نذکره؟ فقال: قولوا: الحجه من آل محمد علیهمالسلام» [۶۴] . «فرمود: زیرا شما شخص او را نمیبینید و شایسته نیست نام او را ببرید. عرض کردم: پس چگونه او را یاد کنیم؟ فرمود: بگویید: حجت آل محمد – علیهمالسلام». ۵- ابوبکر فهفکی میگوید: «امام هادی – علیهالسلام – به من نوشت: پسرم ابومحمد (حسن عسکری) خیرخواهترین ذات خاندان نبوی و استوارترین حجت آنان است. او بزرگتر فرزندانم و جانشین من است. احکام و سررشته امامت به او میرسد و هر چه را از من میپرسیدی از او بپرس که هر چه مورد [ صفحه ۵۲] نیاز است نزد او وجود دارد» [۶۵] . ۶- صقر بن دلف میگوید: شنیدم علی بن محمد بن علی الرضا – امام هادی – علیهمالسلام میفرمود: «الامام بعدی الحسن، و بعد الحسن ابنه القائم الذی یملا الارض قسطا و عدلا، کما ملئت جورا و ظلما….» [۶۶] . «امام پس از من حسن است و پس از او فرزندش حجت قائم است که زمین را پس از آنکه مملو از ظلم و ستم شده است سرشار از عدالت و برابری خواهد کرد». ۷- عبدالعظیم بن عبدالله الحسن از امام هادی – علیهالسلام – نقل میکند که فرمود: «الامام من بعدی الحسن ابنی، فکیف للناس بالخلف من بعده» [۶۷] . «امام پس از من فرزندم حسن است پس چگونه خواهد بود حال مردم با جانشین و امام پس از او». ۸- علی بن مهزیار میگوید: به امام هادی – علیهالسلام – عرض کردم: اگر – خدای ناکرده – شما درگذشتید به که روآوریم؟ فرمود: «عهدی الی الاکبر من ولدی – یعنی الحسن [۶۸] ؛ عهد امامت من به بزرگ فرزندانم – یعنی امام حسن عسکری – میرسد». ۹- عبدالله بن محمد اصفهانی میگوید: امام هادی فرمود: «صاحبکم بعدی الذی یصلی علی [۶۹] ؛ امام شما پس از من کسی است که بر من [ صفحه ۵۳] نماز خواهد خواند». و ما تا آن زمان امام حسن عسکری را نمیشناختیم. هنگامی که امام هادی – علیهالسلام – درگذشت امام حسن عسکری بیرون آمد و بر او نماز گزارد. اینها پارهای از احادیث و روایاتی بود که افراد ثقه و دینداران پرهیزگار از امام هادی – علیهالسلام – دربارهی امامت فرزند بزرگوارش امام حسن عسکری نقل کردهاند. همچنین احادیث دیگری از امام محمد جواد – علیهالسلام – در امامت نوادهی بزرگوارش روایت شده است از جمله: صقر بن دلف میگوید: شنیدم که امام جواد – علیهالسلام – میفرمود: «ان الامام بعدی ابنی علی، امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی و الامامه بعده فی ابنه الحسن» [۷۰] . «امام پس از من فرزندم علی است، سخن او سخن من و فرمان او فرمان من است و پس از او امامت به امام حسن عسکری میرسد». در منابع حدیثی و روایی، احادیث متعددی از پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – روایت شده که جانشینان پیامبر و نام و نشان آنها را یکایک ذکر میکند و در میان آنها نام امام حسن عسکری چون گوهری تابناک میدرخشد.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *