اصحاب و شاگردان

وکلای امام عسکری (ع) – شواهد بر وکالت احمد بن اسحاق

نگارنده: شیخ او را در زمرهی وکلای امام علیه السلام به شمار نیاورده بلکه جمعی از بزرگان، مانند: میرزا، حائری و دیگران [۵۹۴] بر این عقیدهاند که وی همان رازی وکیل حضرت است که در نامهی اسحاق بن اسماعیل به نام او تصریح شده است، ولی شواهد و مؤیدات دیگری نیز وجود دارد [ صفحه ۳۰۲] که وکالت او را ثابت میکند، از جمله: ۱) کلینی از علی بن محمد از سعد بن عبدالله روایت کرده که گفت: «حسن بن نضر و ابوصدام و عدهای دیگر، پس از رحلت ابومحمد علیه السلام دربارهی اموالی که در اختیار وکلای حضرت بود، به گفت و گو پرداختند که چه باید کرد و بدین ترتیب میخواستند وصی حضرت را پیدا کنند و دربارهی حضرت صاحبالزمان علیه السلام کاوش و جست و جو کنند. حسن بن نضر نزد ابوصدام آمد و گفت: من آهنگ حج دارم. ابوصدام به وی گفت: امسال آن را به تأخیر انداز. حسن بن نضر به او گفت: من خوابهای آشفتهای میبینم و میترسم و حتماً باید به حج بروم. آنگاه به احمد بن یعلی بن حماد [برای کارهای شخصی خود] و پولی هم برای ناحیهی [امام] وصیت کرد و به او دستور داد که پس از شناخت امام، وجوه را با دست خود به دست او (صاحب الزمان) بدهد. وی میگوید: حسن گفت: وقتی به بغداد رسیدم اتاقی کرایه و در آن اقامت کردم، سپس یکی از وکیلان جامهها و دینارهایی نزد من آورد، گفتم: اینها چیست؟ گفت: همین که میبینی! بعد از او دیگری نیز همانند آنها را نزدم آورد و همین طور فرد دیگر، به حدی که اتاق پر شد. سپس احمد بن اسحاق همهی آنچه را که با خود داشت نزد من آورد» [۵۹۵] . ۲) دومین شاهد بر این که احمد بن اسحاق وکیل امام عسکری علیه السلام بوده، روایتی است که طبری آن را در کتاب دلائل آورده است. او میگوید: «احمد بن اسحاق قمی اشعری استاد شیخ صدوق و وکیل ابومحمد علیه السلام بوده و پس از رحلت آن حضرت، وکالت صاحب الزمان علیه السلام را به عهده داشت. نامهها و توقیعات حضرت به [نام] او صادر میشد و اموالی را که از شیعیان دیگر شهرها نزد وی میآمد، تحویل میگرفت. تا این که اجازهی رفتن به قم خواست و از ناحیهی حضرت بدو رخصت داده شد و فرمود: وی به قم نمیرسد و در بین راه بیمار میشود و از دنیا میرود. [همان گونه که امام فرموده بود] وی رضی الله عنه از دنیا رفت و در همان جا به خاک سپرده شد» [۵۹۶] . ۳) گواه دیگر بر وکالت احمد بن اسحاق، روایتی است که علامه مجلسی از تاریخ قم نقل کرده است. او میگوید: «از بزرگان قم روایت میکنند که حسین بن حسن بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن [ صفحه ۳۰۳] جعفر صادق، در قم آشکارا میگساری میکرد. روزی برای کاری به در خانهی احمد بن اسحاق اشعری – که وکیل در اوقاف قم بود – رفت، ولی احمد بن اسحاق او را به خانهی خود راه نداد و او بازگشت» [۵۹۷] . از جمله موضوعاتی که تأیید میکند وی در قم وکیل امام عسکری علیه السلام بوده مطلبی است که بحرانی در مدینه المعاجز آورده است. او میگوید: «روایتی است که صدوق آن را به سند متصل خود تا سعد بن عبدالله قمی روایت کرده است؛ روایتی که پیرامون گفت و گوی وی با ابومحمد حسن بن علی عسکری علیه السلام و احمد بن اسحاق وکیل در ماجرای کیسههای پولی که حضرت قائم علیه السلام حلال و حرام آنها را مشخص نمود، میباشد» [۵۹۸] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *