آرشیو امام عسکری (ع) در برابر ثنویه

  • اشارهثنویه از جمله فرقهها و مذاهب اختراعی بود که در دوران آن حضرت به وجود آمد. شهرستانی دربارهی آنان میگوید: «اینان پیروان دو «قدیم» و «ازلی» اند و مدعی هستند […] 0

    امام عسکری (ع) در برابر ثنویه

    اشارهثنویه از جمله فرقهها و مذاهب اختراعی بود که در دوران آن حضرت به وجود آمد. شهرستانی دربارهی آنان میگوید: «اینان پیروان دو «قدیم» و «ازلی» اند و مدعی هستند […]

    ادامه ...